Tawau

Jabatan Air Daerah Tawau
KM 2, Jalan Kuhara, Tawau.

Tel. No: 089 761057

Fax No: 089-761397

Abdul Halim Bin Ag Marali
District Water Engineer
AbdHalim.AgMarali@sabah.gov.my