Tawau

Jabatan Air Daerah Tawau,
KM 2, Jalan Kuhara, Tawau.

Tel. No: 089 761057

Fax No: 089-761397

Abdul Halim Ag Marali
JURUTERA AIR DAERAH
AbdHalim.AgMarali@sabah.gov.my